Species composition and community diversity of nekton in Laizhou Bay, China
Fan Li,Huanjun Zhang,Zhenbo Lü,Bingqing Xu,Liang Zheng
Biodiv Sci . 2013, (5): 537 -546 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.10009