Species diversity and suitable habitat prediction of Chiroptera in the Luoxiao Mountains
Yifeng Hu, Xiaoyun Wang, Xuejian Deng, Hua Wu, Zhenglanyi Huang, Yang Yue, Fang Li, Qiuping Zhang, Weijian Guo, Feng Li, Bocheng Chen, Zhongxian Xu, Quan Zhou, Wenhua Yu, Yi Wu
Biodiv Sci . 2020, (7): 876 -888 .  DOI: 10.17520/biods.2019259