Mammals and birds survey using camera trapping in Dinghushan and its surrounding forests, Guangdong Province
Zongji Fan, Xuejun Ouyang, Yaqiong Wan, Wenhong Xiao, Wengui Xie, Shikun Ou, Xijie Deng, Zhongliang Huang, Zhishu Xiao
Biodiv Sci . 2020, (9): 1147 -1153 .  DOI: 10.17520/biods.2020166