Methods and procedures of the red list assessment of macrofungi in China
Ke Wang,Dongmei Liu,Lei Cai,Haijun Wu,Yi Li,Tiezheng Wei,Yonghui Wang,Hongmei Wu,Xiaodan Wei,Binbin Li,Junsheng Li,Yijian Yao
Biodiv Sci . 2020, (1): 11 -19 .  DOI: 10.17520/biods.2019172