Diversity in benthic and environmental characteristics on alpine micro-waterbodies and stream ecosystems in northwest Yunnan
Shuoran Liu, Daode Yang, Xianfu Li, Lu Tan, Jun Sun, Xiaoyang He, Wenshu Yang, Guopeng Ren, Davide Fornacca, Qinghua Cai, Wen Xiao
Biodiv Sci . 2019, (12): 1298 -1308 .  DOI: 10.17520/biods.2019157