Phenotypic selection analysis of flower traits in Delphinium kamaonense var. glabrescens (Ranunculaceae)
Lu Ningna, Liu Zhenheng, Ma Yan, Lu Guangmei, Meng Xiuxiang
Biodiv Sci . 2019, (7): 772 -777 .  DOI: 10.17520/biods.2019067