A curated 16S rRNA reference database for the classification of honeybee and bumblebee gut microbiota
Zhang Xue, Li Xing’an, Su Qinzhi, Cao Qina, Li Chenyi, Niu Qingsheng, Zheng Hao
Biodiv Sci . 2019, (5): 557 -566 .  DOI: 10.17520/biods.2019021