Advances in remote sensing application for biodiversity research
Qinghua Guo, Tianyu Hu, Yuanxi Jiang, Shichao Jin, Rui Wang, Hongcan Guan, Qiuli Yang, Yumei Li, Fangfang Wu, Qiuping Zhai, Jin Liu, Yanjun Su
Biodiv Sci . 2018, (8): 789 -806 .  DOI: 10.17520/biods.2018054