Relationship between biodiversity and ecosystem functioning in alpine meadows of the Qinghai-Tibet Plateau
Zhonghua Zhang, Huakun Zhou, Xinquan Zhao, Buqing Yao, Zhen Ma, Quanmin Dong, Zhenhua Zhang, Wenying Wang, Yuanwu Yang
Biodiv Sci . 2018, (2): 111 -129 .  DOI: 10.17520/biods.2017021