Biodiv Sci ›› 2020, Vol. 28 ›› Issue (1): 20-25.  DOI: 10.17520/biods.2019174

• Editorial • Previous Articles     Next Articles

Threatened species list of China’s macrofungi

Yijian Yao1,*,Jiangchun Wei1,*(),Wenying Zhuang1,*(),Tiezheng Wei1,Yi Li2,Xinli Wei1,Hong Deng1,Dongmei Liu3,Lei Cai4,Junsheng Li3,Ke Wang1,5,Haijun Wu1,Binbin Li1,Yonghui Wang1,2,Xiaodan Wei1,Hongmei Wu1,Mingjun Zhao1,Liu Yang1,Jinhe Su6,Xi Zhong7   

 1. 1. State Key Laboratory of Mycology, Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101
  2. School of Food Science and Engineering, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225127
  3. State Environmental Protection Key Laboratory of Regional Eco-Process and Function Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012
  4. Department of Nature and Ecology Conservation, Ministry of Ecology and Environment, Beijing 100035
  5. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
  6. Jimei University, Xiamen, Fujian 361021
  7. Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190
 • Received:2019-05-24 Accepted:2019-09-03 Online:2020-01-20 Published:2019-10-16
 • Contact: Yijian Yao,Jiangchun Wei,Wenying Zhuang