Impact of The Three Gorges Project on Biodiversity

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Spatial and temporal pattern of seed rain of Abies fargesii in Shennongjia Nature Reserve, Hubei    
Li Zou, Zongqiang Xie, Qingmei Li, Changming Zhao, Chuanlong Li
Biodiv Sci   2007,15(5 ):500 -509. DOI:10.1360/biodiv.060234
Abstract  (4179 PDF(pc) (345KB)(3574 Save
Related ArticlesMetrics
Spatial pattern of plant species diversity in the inundation and resettle- ment region of the Three Gorges Reservoir    
Changming Zhao, Weilie Chen, Handong Huang, Ziqiang Tian, Yue Chen, Zongqiang Xie
Biodiv Sci   2007,15(5 ):510 -522. DOI:10.1360/biodiv.070084
Abstract  (4127 PDF(pc) (689KB)(3560 Save
Related ArticlesMetrics
Effects of point source pollution from a phosphorus chemical factory on terrestrial plant communities in the Three Gorges Reservoir area    
Chuanlong Li, Zongqiang Xie, Changming Zhao, Gaoming Xiong, Li Zou
Biodiv Sci   2007,15(5 ):523 -532. DOI:10.1360/biodiv.070083
Abstract  (3840 PDF(pc) (375KB)(2949 Save
Related ArticlesMetrics
Vegetation and plant species richness on six pre-islands, the Three Gorges Reservoir    
Gaoming Xiong, Zongqiang Xie, Jiangshan Lai, Guozhen Shen, Changming Zhao
Biodiv Sci   2007,15(5 ):533 -541. DOI:10.1360/biodiv.070085
Abstract  (3304 PDF(pc) (310KB)(2668 Save
Related ArticlesMetrics
Ecophysiological responses of Buxus ichangensis to summer waterlogging    
Yanhong Xue, Fangqing Chen, Dayong Fan, Zongqiang Xie
Biodiv Sci   2007,15(5 ):542 -547. DOI:10.1360/biodiv.060236
Abstract  (3227 PDF(pc) (393KB)(3692 Save
Related ArticlesMetrics
Seed dormancy and germination characteristics of Manglietia patungen-sis, an endangered plant endemic to China    
Faju Chen, Hongwei Liang, Xu Wang, Zhengquan He, Fenglan Li
Biodiv Sci   2007,15(5 ):492 -499. DOI:10.1360/biodiv.060238
Abstract  (3407 PDF(pc) (627KB)(3271 Save
Related ArticlesMetrics
Allelopathic effects of Eupatorium adenophorum on five species of the family Gesneriaceae    
Yuanbo Li, Han Xu, Lei Shi, Zhenyu Li
Biodiv Sci   2007,15(5 ):486 -491. DOI:10.1360/biodiv.060213
Abstract  (3921 PDF(pc) (244KB)(3395 Save
Related ArticlesMetrics
Growth trends of Crofton weed (Eupatorium adenophorum) seedlings in different habitats    
Aifang Li, Xianming Gao, Weiguang Dang, Jinfang Wang
Biodiv Sci   2007,15(5 ):479 -485. DOI:10.1360/biodiv.060231
Abstract  (3406 PDF(pc) (356KB)(2716 Save
Related ArticlesMetrics