Population genetic structure and demographic history of Neosalanx jordani based on cytochrome b sequences
Liang Zhao, Jie Zhang, Zhijin Liu, Muqi Xu, Ming Li
Biodiv Sci . 2010, (3): 251 -261 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.251