Adaptive evolution in response to environmental gradients and enemy release in invasive alien plant species
Yulong Feng, Zhiyong Liao, Ru Zhang, Yulong Zheng, Yangping Li, Yanbao Lei
Biodiv Sci . 2009, (4): 340 -352 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.09115