Biodiversity Science

• Full Text •     Next Article

All Papers in This Issue

  

  • Online:2017-01-10
[1] Anrong Liu,Teng Yang,Wei Xu,Zijian Shangguan,Jinzhou Wang,Huiying Liu,Yu Shi,Haiyan Chu,Jin-Sheng He. Status, issues and prospects of belowground biodiversity on the Tibetan alpine grassland [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(9): 972-987.
[2] Xiang Xu,Huayong Zhang,Ting Xie,Qingqing Sun,Yonglan Tian. Elevational pattern of seed plant diversity in Xishuangbanna and its mechanisms [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(7): 678-689.
[3] Zejin Zhang,Yanpei Guo,Jin-Sheng He,Zhiyao Tang. Conservation status of Wild Plant Species with Extremely Small Populations in China [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(6): 572-577.
[4] Binqiang Li,Pengying Li,Jiawei Yang,Hongjun Zi,Xingquan Li,Xihuan Duan,Xu Luo. Wildlife monitoring in Weishan Qinghua Green Peafowl Nature Reserve using infrared cameras, Yunnan Province [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(12): 1343-1347.
[5] Lisha Lü,Hongyu Cai,Yong Yang,Zhiheng Wang,Hui Zeng. Geographic patterns and environmental determinants of gymnosperm species diversity in China [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(11): 1133-1146.
[6] Ge Gao,Bin Wang,Chenxiang He,Xu Luo. Biodiversity of birds and mammals in alpine habitat of Mt. Gaoligong, Lushui County, Yunnan [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(3): 332-339.
[7] Xiaobo Huang,Shuaifeng Li,Jianrong Su,Wande Liu,Xuedong Lang. The relationship between species richness and ecosystem multifunctionality in the Pinus yunnanensis natural secondary forest [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(11): 1182-1191.
[8] Jianming Wang,Wenjuan Wang,Jingwen Li,Yiming Feng,Bo Wu,Qi Lu. Biogeographic patterns and environmental interpretation of plant species richness in desert regions of Northwest China [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(11): 1192-1201.
[9] Yuanjie Xu,Dunmei Lin,Ming Shi,Yanjie Xie,Yizhi Wang,Zhenhua Guan,Jianying Xiang. Spatial heterogeneity and its causes in evergreen broad-leaved forests in the Ailao Mountains, Yunnan Province [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(1): 23-33.
[10] Yang Yang,Jie Han,Ye Liu,Ciren Zhongyong,Songlin Shi,Cili Sina,Yue Xu,Lingxiao Ying,Wanjun Zhang,Zehao Shen. A comparison of the altitudinal patterns in plant species diversity within the dry valleys of the Three Parallel Rivers region, northwestern Yunnan [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(4): 440-452.
[11] Qian Jin,Fen Chen,Guijie Luo,Weijia Cai,Xu Liu,Hao Wang,Caiqing Yang,Mengdi Hao,Aibing Zhang. Estimation of species richness of moths (Insecta: Lepidoptera) based on DNA barcoding in Suqian, China [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(11): 1296-1305.
[12] Zhe Liu,Qi Li,Dongdong Chen,Wenting Zhai,Liang Zhao,Shixiao Xu,Xinquan Zhao. Patterns of plant species diversity along an altitudinal gradient and its effect on above-ground biomass in alpine meadows in Qinghai-Tibet Plateau [J]. Biodiv Sci, 2015, 23(4): 451-462.
[13] Wanting Peng,Peng Luo,Changqing Liu,Ronghua Tang,Yuanzhi Pan. A rapid and quantitative assessment of wetland vegetation restoration effects with Floristic Quality Assessment Index [J]. Biodiv Sci, 2014, 22(5): 564-573.
[14] Zhi Zheng,Dajie Gong,Chengxiang Sun,Xiaojun Li,Wanjiang Li. Elevational pattern of amphibian and reptile diversity in Qinling Range and explanation [J]. Biodiv Sci, 2014, 22(5): 596-607.
[15] Yuewei Tong,Wenhua Xiang,Zhengwen Wang,Walter Durka,Markus Fischer. Effects of topography, neighboring plants and size-dependence of Machillus thunbergii on sapling growth and survivorship [J]. Biodiv Sci, 2013, 21(3): 269-277.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Hu Shi-yi. Fertilization in Plants IV. Fertilization Barriers Inoompalibilty[J]. Chin Bull Bot, 1984, 2(23): 93 -99 .
[2] JIANG Gao-Ming. On the Restoration and Management of Degraded Ecosystems: with Special Reference of Protected Areas in the Restoration of Degraded Lands[J]. Chin Bull Bot, 2003, 20(03): 373 -382 .
[3] YAN Xiao-Long LIAO Hong GE Zhen-Yang LUO Xi-Wen. Root Architectural Characteristics and Phosphorus Acquisition Efficiency in Plants[J]. Chin Bull Bot, 2000, 17(06): 511 -519 .
[4] . [J]. Chin Bull Bot, 2013, 48(3): 354 -356 .
[5] GUO Jin-Hua WU Xiao-Dong WANG Yi-Zhang YU Zeng-Liang. Yield Increase and Quality Improvement of Tea in Hilly Areas by Potassium 2,3Epoxypropionate Treatment[J]. Chin Bull Bot, 2000, 17(03): 251 -256 .
[6] WANG Wen-Long CHEN Su ZHU Guo-Li CHEN Jia WANG Xue-Chen. Application of Extensometer in Analyzing Characteristics of Expansin from Vicia faba[J]. Chin Bull Bot, 2004, 21(03): 312 -318 .
[7] YANG Wen HOU Hai-Tong FENG Fu-Ying XU Yi-Nong LI Lia ng-Bi KUANG Ting-Yun. The Biosynthesis and Function of Sulfoquinovosyl Diacylglycerol[J]. Chin Bull Bot, 2003, 20(01): 103 -114 .
[8] Jie Bai, Aocheng Cao, Meixia Guo, Xiaoyan Liu, Xiaowen Liu, Hai Liang, Bo Zhou. Identification of 9-oxo-10,11-dehydroagerophorone in Eupatorium adenophorum by High Performance Liquid Chromatography[J]. Chin Bull Bot, 2011, 46(4): 470 -475 .
[9] Xuemei Liu, Lei Wang, Tianlong Wen, Peng He, Jianing Yu. The Establishment of Agrobacterium-mediated Transient Expression System in Cotton Cotyledons[J]. Chin Bull Bot, 2014, 49(5): 587 -594 .
[10] Hefei Wang, Xue Li, Lingli Dong, Juncheng Zhang, Maolin Zhao, Guozhen Xing, Daowen Wang, Wenming Zheng. Progress and Prospects in the Research on Wheat Receptor-like Kinases and Derivative Proteins[J]. Chin Bull Bot, 2015, 50(2): 255 -262 .