Biodiversity Science

• Full Text •     Next Article

All Papers in This Issue

  

  • Online:2017-01-10
[1] Zou Anlong, Ma Suhui, Ni Xiaofeng, Cai Qiong, Li Xiuping, Ji Chengjun. Response of understory plant diversity to nitrogen deposition in Quercus wutaishanica forests of Mt. Dongling, Beijing [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 607-618.
[2] Liu Yan, Yang Yushuang. Importance of conservation priority areas for bryophyte biodiversity in Chongqing [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 677-682.
[3] Dong-Ting ZOU, Qing-Gang WANG, Ao LUO, Zhi-Heng WANG. Species richness patterns and resource plant conservation assessments of Rosaceae in China [J]. Chin J Plant Ecol, 2019, 43(1): 1-15.
[4] Anrong Liu,Teng Yang,Wei Xu,Zijian Shangguan,Jinzhou Wang,Huiying Liu,Yu Shi,Haiyan Chu,Jin-Sheng He. Status, issues and prospects of belowground biodiversity on the Tibetan alpine grassland [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(9): 972-987.
[5] Xu Xiang, Zhang Huayong, Xie Ting, Sun Qingqing, Tian Yonglan. Elevational pattern of seed plant diversity in Xishuangbanna and its mechanisms [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(7): 678-689.
[6] Zejin Zhang,Yanpei Guo,Jin-Sheng He,Zhiyao Tang. Conservation status of Wild Plant Species with Extremely Small Populations in China [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(6): 572-577.
[7] Qian YANG, Wei WANG, Hui ZENG. Effects of nitrogen addition on the plant diversity and biomass of degraded grasslands of Nei Mongol, China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(4): 430-441.
[8] Binqiang Li, Pengying Li, Jiawei Yang, Hongjun Zi, Xingquan Li, Xihuan Duan, Xu Luo. Wildlife monitoring in Weishan Qinghua Green Peafowl Nature Reserve using infrared cameras, Yunnan Province [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(12): 1343-1347.
[9] Lisha Lü, Hongyu Cai, Yong Yang, Zhiheng Wang, Hui Zeng. Geographic patterns and environmental determinants of gymnosperm species diversity in China [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(11): 1133-1146.
[10] Ge Gao,Bin Wang,Chenxiang He,Xu Luo. Biodiversity of birds and mammals in alpine habitat of Mt. Gaoligong, Lushui County, Yunnan [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(3): 332-339.
[11] Xiaobo Huang, Shuaifeng Li, Jianrong Su, Wande Liu, Xuedong Lang. The relationship between species richness and ecosystem multifunctionality in the Pinus yunnanensis natural secondary forest [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(11): 1182-1191.
[12] Jianming Wang, Wenjuan Wang, Jingwen Li, Yiming Feng, Bo Wu, Qi Lu. Biogeographic patterns and environmental interpretation of plant species richness in desert regions of Northwest China [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(11): 1192-1201.
[13] Yuanjie Xu,Dunmei Lin,Ming Shi,Yanjie Xie,Yizhi Wang,Zhenhua Guan,Jianying Xiang. Spatial heterogeneity and its causes in evergreen broad-leaved forests in the Ailao Mountains, Yunnan Province [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(1): 23-33.
[14] Yang Yang,Jie Han,Ye Liu,Ciren Zhongyong,Songlin Shi,Cili Sina,Yue Xu,Lingxiao Ying,Wanjun Zhang,Zehao Shen. A comparison of the altitudinal patterns in plant species diversity within the dry valleys of the Three Parallel Rivers region, northwestern Yunnan [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(4): 440-452.
[15] Qian Jin,Fen Chen,Guijie Luo,Weijia Cai,Xu Liu,Hao Wang,Caiqing Yang,Mengdi Hao,Aibing Zhang. Estimation of species richness of moths (Insecta: Lepidoptera) based on DNA barcoding in Suqian, China [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(11): 1296-1305.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Xinjun LiaoGenetic diversity of five native Chinese yak breeds based on microsatel-lite DNA markers[J]. Biodiv Sci, 2008, 16(2): 156 -165 .
[2] Peihao Cong, Guangmei Zheng. The roosting behavior and roost-site selection of Temminck’s tragopan (Tragopan temminckii) in Laojunshan Natural Reserve, Sichuan, China[J]. Biodiv Sci, 2008, 16(4): 332 -338 .
[3] Ying MENG,Hang SUN, Yong-Ping YANG, Ze-Long NIE . Polyploidy and new chromosome counts in Anaphalis (Asteraceae: Gnaphalieae) from the Qinghai-Tibet Plateau of China[J]. J Syst Evol, 2010, 48(1): 58 -64 .
[4] Nathan G. Swenson, María N. Umaña. Phylofloristics: an example from the Lesser Antilles[J]. J Plant Ecol, 2014, 7(2): 166 -175 .
[5] ZHANG Wei-Kang, LI He, and WANG Guo-Hong. Community characteristics of main vegetation types along two altitudinal transects on mountains of northwestern Beijing, China[J]. Chin J Plan Ecolo, 2013, 37(6): 566 -570 .
[6] DING Ning, JIANG Yuan-Mao, WEI Shao-Chong, CHEN Qian, and GE Shun-Feng. Effects of fractionated nitrogen application on leaf senescence and 15 N-urea uptake and utilization of apple rootstock―Malus hupenhensis[J]. Chin J Plan Ecolo, 2012, 36(12): 1286 -1292 .
[7] Zhao Hui-Ru, Yang Ya-Ling. New Taxa and New Combinations of Indocalamus from China[J]. J Syst Evol, 1985, 23(6): 460 -465 .
[8] ZHANG Li-Zhen, CAO Wei-Xing, ZHANG Si-Ping, ZHOU Zhi-Guo. CHARACTERIZING ROOT GROWTH AND SPATIAL DISTRIBUTION IN COTTON[J]. Chin J Plan Ecolo, 2005, 29(2): 266 -273 .
[9] Yanhong Tang, Shiqiang Wan, Jinsheng He, Xinquan Zhao. Corrigendum[J]. J Plant Ecol, 2010, 3(3): 229 .
[10] . [J]. Chin Bull Bot, 1996, 13(专辑): 105 .