Biodiversity Science ›› 1994, Vol. 02 ›› Issue (4): 240-243.doi: 10.17520/biods.1994039

• Special Issue • Previous Article    

A preliminary study on the species diversity of Niumulin Nature Reserve in Yongchun County, Fu jian Province

  

  • Received:1994-02-17 Revised:1994-05-19 Online:1994-11-20
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Li Feng-min, Zhang Zhen-wan. The Study on water Use of the Aifalfa Grassland and the Stipa bungeana Grassland in Ningxia Yanchi[J]. Chin J Plan Ecolo, 1991, 15(4): 319 -329 .
[2] Meng-Meng LIU, Li JIA, Lu-Yun CHENG, Hong-Qin ZHANG, Xiao-Lin ZANG, Taogetao BAOYIN, Ru-Min ZHANG, Yan GAO. Responses of phenolic acid and defensive enzyme activities to mechanical damage in Artemisia frigida[J]. Chin J Plan Ecolo, 2017, 41(2): 219 -230 .
[3] LU Jin-Yao;LUO Ai-Ling and LIANG Zheng. Some Improvement of TD-PAGE Technology[J]. Chin Bull Bot, 1998, 15(03): 69 -72 .
[4] Yan Chang-rong Qin Zhang-liang Shen Zuo-kui. The Ecological and Economic Analysis of Farmer Househeld System in Mountain Area of Hubei[J]. Chin Bull Bot, 1995, 12(专辑2): 163 -167 .
[5] Chang Jie, Liu Ke, Ge Ying, Qin Guoqiang. Features of the Photosynthesis of Mosla hangchowensis and the Response of Photosynthesis to Soil Water Status[J]. Chin J Plan Ecolo, 1999, 23(1): 62 -70 .
[6] Lei Zhou, Yaqiong Wan, Xin Hong, Heng Zhang, Lifu Qian, Chencheng Wang, Zheng Kong, Kai Zhao, Jiaqi Li, Baowei Zhang. Camera-trapping surveys of the large and medium-sized mammal and understory bird diversity in Yaoluoping National Nature Reserve, Anhui Province[J]. Biodiv Sci, 2018, 26(12): 1338 -1342 .
[7] ZHANG Xiu-Jun, XU Hui, CHEN Guan-Xiong. N2O Emission Rate from Trees[J]. Chin J Plan Ecolo, 2002, 26(5): 538 -542 .
[8] Hong Ma, Kang Chong and Xing-Wang Deng. Rice Research: Past, Present and Future[J]. J Integr Plant Biol, 2007, 49(6): 729 -730 .
[9] XU Yue, SHEN Ze-Hao, Lü Nan, TANG Yuan-Yuan, LI Dao-Xin, WANG Gong-Fang, TAN Jia-Lin, and LIU Yi-Ping. Ten years’ observation of seed rain in a Fagus lucida community in Dalaoling Nature Reserve in the Three Gorges: seed rain density, species composition and their correlation with the community[J]. Chin J Plan Ecolo, 2012, 36(8): 708 -716 .
[10] Yang Hong-yuan. Basic Principle and Method of Fluorescence Microscopy[J]. Chin Bull Bot, 1984, 2(06): 45 -48 .