Biodiversity Science

• Full Text •     Next Article

All Papers in This Issue

  

  • Online:2017-01-10
[1] Na Li Chenchen Ding Dandan Cao Hongjun Chu Yingjie Qi Chunwang Li Xiaoge Ping Yuehua Sun Zhigang Jiang. (2020) Avian species census, richness patterns and faunal composition in the Altay Region, China . Biodiv Sci, 28(4): 401-411.
[2] Liu Yan, Yang Yushuang. (2019) Importance of conservation priority areas for bryophyte biodiversity in Chongqing . Biodiv Sci, 27(6): 677-682.
[3] Zou Anlong, Ma Suhui, Ni Xiaofeng, Cai Qiong, Li Xiuping, Ji Chengjun. (2019) Response of understory plant diversity to nitrogen deposition in Quercus wutaishanica forests of Mt. Dongling, Beijing . Biodiv Sci, 27(6): 607-618.
[4] Guijun Yang,Min Wang,Yichun Yang,Xinyun Li,Xinpu Wang. (2019) Distribution patterns and environmental interpretation of beetle species richness in Helan Mountain of northern China . Biodiv Sci, 27(12): 1309-1319.
[5] Zhou Haonan, Zhao Yuhao, Zeng Di, Liu Juan, Jin Tinghao, Ding Ping. (2019) Spatial patterns and influencing factors of ground ant species diversity on the land-bridge islands in the Thousand Island Lake, China . Biodiv Sci, 27(10): 1101-1111.
[6] Dong-Ting ZOU, Qing-Gang WANG, Ao LUO, Zhi-Heng WANG. (2019) Species richness patterns and resource plant conservation assessments of Rosaceae in China . Chin J Plant Ecol, 43(1): 1-15.
[7] Anrong Liu,Teng Yang,Wei Xu,Zijian Shangguan,Jinzhou Wang,Huiying Liu,Yu Shi,Haiyan Chu,Jin-Sheng He. (2018) Status, issues and prospects of belowground biodiversity on the Tibetan alpine grassland . Biodiv Sci, 26(9): 972-987.
[8] Xu Xiang, Zhang Huayong, Xie Ting, Sun Qingqing, Tian Yonglan. (2018) Elevational pattern of seed plant diversity in Xishuangbanna and its mechanisms . Biodiv Sci, 26(7): 678-689.
[9] Zejin Zhang,Yanpei Guo,Jin-Sheng He,Zhiyao Tang. (2018) Conservation status of Wild Plant Species with Extremely Small Populations in China . Biodiv Sci, 26(6): 572-577.
[10] Qian YANG, Wei WANG, Hui ZENG. (2018) Effects of nitrogen addition on the plant diversity and biomass of degraded grasslands of Nei Mongol, China . Chin J Plan Ecolo, 42(4): 430-441.
[11] Binqiang Li, Pengying Li, Jiawei Yang, Hongjun Zi, Xingquan Li, Xihuan Duan, Xu Luo. (2018) Wildlife monitoring in Weishan Qinghua Green Peafowl Nature Reserve using infrared cameras, Yunnan Province . Biodiv Sci, 26(12): 1343-1347.
[12] Lisha Lü, Hongyu Cai, Yong Yang, Zhiheng Wang, Hui Zeng. (2018) Geographic patterns and environmental determinants of gymnosperm species diversity in China . Biodiv Sci, 26(11): 1133-1146.
[13] Ge Gao,Bin Wang,Chenxiang He,Xu Luo. (2017) Biodiversity of birds and mammals in alpine habitat of Mt. Gaoligong, Lushui County, Yunnan . Biodiv Sci, 25(3): 332-339.
[14] Xiaobo Huang, Shuaifeng Li, Jianrong Su, Wande Liu, Xuedong Lang. (2017) The relationship between species richness and ecosystem multifunctionality in the Pinus yunnanensis natural secondary forest . Biodiv Sci, 25(11): 1182-1191.
[15] Jianming Wang, Wenjuan Wang, Jingwen Li, Yiming Feng, Bo Wu, Qi Lu. (2017) Biogeographic patterns and environmental interpretation of plant species richness in desert regions of Northwest China . Biodiv Sci, 25(11): 1192-1201.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed