Biodiversity Science ›› 2012, Vol. 20 ›› Issue (1): 1-2.doi: 10.3724/SP.J.1003.2012.02054

• Editorial •     Next Article

A mini review on the advancement in biodiversity research in China in 2011

Keping Ma   

  1. State Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093
  • Received:2012-02-13 Revised:2011-09-01 Online:2012-02-14
  • Keping Ma E-mail:kpma@ibcas.ac.cn
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Di Wang, Yongxiang Li, Yang Wang, Cheng Liu, Zhizhai Liu, Bo Peng, Weiwei Tan, Yan Zhang, Baocheng Sun, Yunsu Shi, Yanchun Song, Tianyu Wang, Yu Li. Major Quantitative Trait Loci Analysis of Tassel Primary Branch Number and Tassel Weight in Maize (Zea mays)[J]. Chin Bull Bot, 2011, 46(1): 11 -20 .
[2] Gong Ming;Li Ying and T H Tsao. Calcium Messenger System in Plants[J]. Chin Bull Bot, 1990, 7(03): 19 -29 .
[3] Yixun Yu;Juanxu Liu;Manzhu Bao. Advances in Plant Regeneration and Genetic Engineering of Carnation[J]. Chin Bull Bot, 2006, 23(1): 23 -28 .
[4] Xianjie Tan, Zikai Wu, Weidong Cheng, Tianyu Wang, Yu Li. Association analysis and its application in plant genetic research[J]. Chin Bull Bot, 2011, 46(1): 108 -118 .
[5] Xueyi Qiao Hualei Wang Yuhai Guo. A Method for Stimulating Seed Germination and Haustorium Formation of Cistanche[J]. Chin Bull Bot, 2007, 24(04): 521 -525 .
[6] Wang Ya-fu Xu Qing Liu Zhi-xue. Somatic Embryogenesis from Cell Suspention Culture of Onobrychis Viciaefolia[J]. Chin Bull Bot, 1991, 8(增刊): 40 -42 .
[7] DAI Yu-Hua LIU Xun-Yan MENG Qing-Wei ZHAO Shi-Jie. Effect of Low Temperature on Lipid Metabolism of Thylakoid Membrane[J]. Chin Bull Bot, 2004, 21(04): 506 -511 .
[8] Bei Guo;Lei Hu;Xin He;Xuemei Chen*;Xiangning Jiang . Trehalose-6-phosphate Synthase Transgenic Tobacco Enhanced Tolerance to Salt Stress[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(01): 41 -49 .
[9] Wang Shu-xiu Wen Yuan-ying Hu Chang-xu. Study on Volatile Oil of Acorus Gramineus Var. Pusilus[J]. Chin Bull Bot, 1994, 11(02): 51 -52 .
[10] Jian Ling-cheng. Biomenbranes in relation to cold injury and hardiness of plants[J]. Chin Bull Bot, 1983, 1(01): 17 -23 .