Biodiversity Science ›› 2008, Vol. 16 ›› Issue (5): 498-502.doi: 10.3724/SP.J.1003.2008.08074

• 论文 • Previous Article     Next Article

PCR-RFLP analysis of large subunit rDNA of symbiotic dinoflagellates in scleractinian corals from Luhuitou fringing reef of Sanya, Hainan

Zhijun Dong1, 2, 3, Hui Huang1*, Liangmin Huang1, Yuanchao Li1, Xiubao Li1   

  1. 1 Key Laboratory of Marine Bio-resourses Sustainable Utilization, South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510301
    2 Graduate University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
    3 Hainan National Experiment Station of Tropical Marine Biology, Sanya 572000
  • Online:2008-09-20

The taxonomy of symbiotic dinoflagellates in scleractinian corals is important in understanding how coral reefs will respond to global climate change. We investigated the composition of the dinoflagellate genus Symbiodinium in 22 species of scleractinian corals from 14 genera and eight families in Luhuitou fringing reef of Sanya, using polymerase chain reaction (PCR) of the large subunit rDNA and restriction fragment length polymorphism (RFLP). The results showed that the dinoflagellate genus Symbiodinium clade C was dominant in the study area. Pocillopora damicornis and Favia favus harbor Symbiodinium Clade D, while Galaxea fascicularis and Acropora horrida can harbor more than one type of symbiont (Symbiodinium Clade C and D). Polymorphic symbiosis suggested that the flexibility of the symbiosis between corals and Symbiodinium. The large subunit rDNA polymorphisms of symbiotic dinoflagellates was lower. Further study is needed to investigate zooxanthellae diversity using other molecular markers.

Key words: Pagrus major, genetic diversity, RAPD

[1] Jie-Li HE. Development of EST-SSR and Evaluation of Genetic Diversity of Common Millet (Panicum miliaceum) [J]. Chin Bull Bot, 2019, 54(5): 0-0.
[2] Zhang Yahong, Jia Huixia, Wang Zhibin, Sun Pei, Cao Demei, Hu Jianjun. Genetic diversity and population structure of Populus yunnanensis [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(4): 355-365.
[3] CHENG Yi-Kang, ZHANG Hui, WANG Xu, LONG Wen-Xing, LI Chao, FANG Yan-Shan, FU Ming-Qi, ZHU Kong-Xin. Effects of functional diversity and phylogenetic diversity on the tropical cloud forest community assembly [J]. Chin J Plant Ecol, 2019, 43(3): 217-226.
[4] Xie Lifeng, Li Ning, Li Ye, Yao Minghua. Genetic Diversity and Population Structure of Eggplant (Solanum melongena) Germplasm Resources Based on SRAP Method [J]. Chin Bull Bot, 2019, 54(1): 58-63.
[5] Dexin Sun, Xiang Liu, Shurong Zhou. Dynamical changes of diversity and community assembly during recovery from a plant functional group removal experiment in the alpine meadow [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(7): 655-666.
[6] Shaoshuai Yu, Caili Lin, Shengjie Wang, Wenxin Zhang, Guozhong Tian. Structures of the tuf gene and its upstream part genes and characteristic analysis of conserved regions and activity from related gene promoters of a phytoplasma [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(7): 738-748.
[7] Wenju Zhang,Jun Rong,Chaoling Wei,Lianming Gao,Jiakuan Chen. Domestication origin and spread of cultivated tea plants [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(4): 357-372.
[8] Shengyuan Qin,Jun Rong,Wenju Zhang,Jiakuan Chen. Cultivation history of Camellia oleifera and genetic resources in the Yangtze River Basin [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(4): 384-395.
[9] Ren Mengyun, Du Leshan, Chen Yanjun, Zhang Dun, Shen Qi, Guan Xiao, Zhang Yindong. Analysis on Genetic Diversity of Cynomorium songaricum by ITS Sequence [J]. Chin Bull Bot, 2018, 53(3): 313-321.
[10] Hou Qinxi, Ci Xiuqin, Liu Zhifang, Xu Wumei, Li Jie. Assessment of the evolutionary history of Lauraceae in Xishuangbanna National Nature Reserve using DNA barcoding [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(3): 217-228.
[11] Xunhe Huang,Zheqi Yu,Zhuoxian Weng,Danlin He,Zhenhua Yi,Weina Li,Jiebo Chen,Xiquan Zhang,Bingwang Du,Fusheng Zhong. Mitochondrial genetic diversity and maternal origin of Guangdong indigenous chickens [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(3): 238-247.
[12] Xingtong Wu,Lu Chen,Minqiu Wang,Yuan Zhang,Xueying Lin,Xinyu Li,Hong Zhou,Yafeng Wen. Population structure and genetic divergence in Firmiana danxiaensis [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(11): 1168-1179.
[13] ZHANG Li-Wen, HAN Guang-Xuan. A review on the relationships between plant genetic diversity and ecosystem functioning [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(10): 977-989.
[14] Wumei Xu, Xiuqin Ci, Jie Li. Parallel effects of environmental properties on genetic diversity and species diversity [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(5): 481-489.
[15] Fang Sheng, Shuying Chen, Jia Tian, Peng Li, Xue Qin, Shuping Luo, Jiang Li. Genetic diversity of Crataegus songorica in Xinjiang [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(5): 518-530.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Chunhua Zhang Xuanchun Piao Meilan Lian Shouming Wang. Application of Bioreactors in Rapid Propagation of Gypsophila paniculata[J]. Chin Bull Bot, 2007, 24(04): 526 -531 .
[2] Shanshan Tan, Renren Wang, Xiaoling Gong, Jiayao Cai, Guochun Shen. Scale dependent effects of species diversity and structural diversity on aboveground biomass in a tropical forest on Barro Colorado Island, Panama[J]. Biodiv Sci, 2017, 25(10): 1054 -1064 .
[3] Fan Zheng, Hu Shizhi. Report of the 1st National Scientific and Working Conference on the Classification, Regionalization and Mapping of Vegetation[J]. Chin J Plan Ecolo, 1981, 5(2): 147 -148 .
[4] Qi ZHANG,Guo-Xiang LIU, Zheng-Yu HU. Durinskia baltica (Dinophyceae), a newly recorded species and genus from China, and its systematics[J]. J Syst Evol, 2011, 49(5): 476 -485 .
[5] Yan Liu, Lijing Xing, Junhua Li, Shaojun Dai. Rice B-box Zinc Finger Protein OsBBX25 is Involved in the Abiotic Response[J]. Chin Bull Bot, 2012, 47(4): 366 -378 .
[6] Yi Han, Wei Xuan, Tian Yu, Wen-Bing Fang, Tian-Ling Lou, Yin Gao, Xiao-Yue Chen, Xiao Xiao and Wen-Biao Shen. Exogenous Hematin Alleviates Mercury-induced Oxidative Damage in the Roots of Medicago sativa[J]. J Integr Plant Biol, 2007, 49(12): 1703 -1713 .
[7] YANG Jia-Ju YI Tie-Mei ZHAO Cai-yun. Nomenclature and Identification of Gymnosperm Fossil Woods in China[J]. Chin Bull Bot, 2000, 17(专辑): 117 -129 .
[8] Kang Mu-sheng, Lu Duan-zheng. A New Species of Vitis from Beijing[J]. J Syst Evol, 1993, 31(1): 70 -71 .
[9] LI Xiao-Liang, WANG Hong, ZHENG Zheng, LIN Lu-Xiang, DENG Xiao-Bao, CAO Min. COMPOSITION, SPATIAL DISTRIBUTION AND SURVIVAL DURING THE DRY SEASON OF TREE SEEDLINGS IN A TROPICAL FOREST IN XISHUANGBANNA, SW CHINA[J]. Chin J Plan Ecolo, 2009, 33(4): 658 -671 .
[10] Chun Woon-Young. New Species of Machilus from South China[J]. J Syst Evol, 1952, 2(3): 163 -171 .