Genetic diversity of local chicken breeds in East China based on mitochondrial DNA D-loop region
Xiaoxu Jia, Xiujun Tang, Yanfeng Fan, Junxian Lu, Shenghai Huang, Qinglian Ge, Yushi Gao, Wei Han
Biodiv Sci . 2017, (5): 540 -548 .  DOI: 10.17520/biods.2017012