Patterns and determinants of species similarity decay of forest communities in the western Qinling Mountains
Mingfei Zhao, Guoyi Wang, Kaixiong Xing, Yuhang Wang, Feng Xue, Muyi Kang, Kai Luo
Biodiv Sci . 2017, (1): 3 -10 .  DOI: 10.17520/biods.2016220