Diversity and distribution of cultivable Bacillus-like species in soils collected from Wuyishan Nature Reserve
Cibin Ge,Rong Zheng,Bo Liu,Guohong Liu,Jianmei Che,Jianyang Tang
Biodiv Sci . 2016, (10): 1164 -1176 .  DOI: 10.17520/biods.2016085