Changes in the numbers of Kam fragrant glutinous rice varieties in the Dong regions of Guizhou Province
Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Jing Luo, Wenhua Zhang, Jun Sun, Chunlin Long
Biodiv Sci . 2017, (9): 990 -998 .  DOI: 10.17520/biods.2017119