Assessment of forest conservation in the Cangshan Nature Reserve based on propensity score matching
Bing Chen, Fangzheng Liu, Yubo Zhang, Jinhong Du, Wei Wang, Junsheng Li
Biodiv Sci . 2017, (9): 999 -1007 .  DOI: 10.17520/biods.2017086