Plant species-richness and association with environmental factors in the riparian zone of the Yarlung Zangbo River of Tibet, China
La Qiong, Zhaxi Ciren, Weidong Zhu, Min Xu, Yang Zhong
Biodiv Sci . 2014, (3): 337 -347 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.13186