Seed dispersal and seed bank dynamics of the endangered Changium smyrnioides
SHENG Hai-Yan, CHANG Jie, YIN Xian-Wei, FAN Mei-Ying, GE Ying
Biodiv Sci . 2002, (3): 269 -273 .  DOI: 10.17520/biods.2002036