Species diversity in the progression of ecological restoration of artificial mixed forest after wind damage in Jinyun Mountain, Sichuan
SHI Sheng-You, YANG Ji-Dong, WANG Zhou-Ping, LI Xu-Guang
Biodiv Sci . 2002, (3): 274 -279 .  DOI: 10.17520/biods.2002037