The distribution and conservation of Sclater′s monal in Yunnan, China
HAN Lian-Xian, HUANG Shi-Lin, LUO Xu, YANG Hong-Jun
Biodiv Sci . 2004, (5): 523 -527 .  DOI: 10.17520/biods.2004065