Morphological diversity of some introduced tree peony cultivars
Zhou Bo, Jiang Haidong, Zhang Xiuxin, Xue Jingqi, Shi Yantong
Biodiv Sci . 2011, (5): 543 -550 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.08227