Fish species diversity and conservation in Beijing and adjacent areas
Zhang Chunguang, Zhao Yahui, Xing Yingchun, Guo Ruilu, Zhang Qing, Feng Yun, Fan Enyuan
Biodiv Sci . 2011, (5): 597 -604 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.08072