An updated species checklist of amphibians and reptiles in Fujian Province, China
Chunpeng Guo, Maojun Zhong, Xiaoyi Wang, Shengnan Yang, Ke Tang, Lele Jia, Chunlan Zhang, Junhua Hu
Biodiv Sci . 2022, (8): 22090 .  DOI: 10.17520/biods.2022090