Resources and protection of Cycas plants in China
Huihui Xi, Yiqing Wang, Yuezhi Pan, Tian Xu, Qingqing Zhan, Jian Liu, Xiuyan Feng, Xun Gong
Biodiv Sci . 2022, (7): 21495 .  DOI: 10.17520/biods.2021495