Phytoplankton community structure and its succession in Dianshan Lake
Liqing Wang, Rong Shi, Gaohua Ji, Zhifeng Fan, Jinglei Cheng
Biodiv Sci . 2011, (1): 48 -56 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.09044