Bacterial diversity differences and influence factors of four types of hydrochemical characteristic lakes in the Qinghai-Tibet Plateau
Guoping Shen, Rui Han, Zengqiang Miao, Jiangwa Xing, Yongzhen Li, Rong Wang, Derui Zhu
Biodiv Sci . 2022, (4): 21420 .  DOI: 10.17520/biods.2021420