Fish diversity and spatial distribution pattern in the Nujiang River Basin
Ke Yang, Chengzhi Ding, Xiaoyong Chen, Liuyong Ding, Minrui Huang, Jinnan Chen, Juan Tao
Biodiv Sci . 2022, (7): 21334 .  DOI: 10.17520/biods.2021334