Nucleotide diversity and adaptation of CTB4a gene related to cold tolerance in rice
Jia Song, Mingyang Zhi, Qiang Chen, Yueying Li, Longkun Wu, Baoxuan Nong, Danting Li, Hongbo Pang, Xiaoming Zheng
Biodiv Sci . 2022, (2): 21258 .  DOI: 10.17520/biods.2021258