Diversity of culturable and in situ bacteria in surface seawater from the central Indian Ocean and the western South China Sea
Chengqiang Xia, Yi Li, Yanru Dang, Qianqian Cha, Xiaoyan He, Qilong Qin
Biodiv Sci . 2022, (1): 21407 .  DOI: 10.17520/biods.2021407