Terminator technology and biosafety
QIAN Ying-Qian, MA Ke-Ping, SANG Wei-Guo, WEI Wei
Biodiv Sci . 1999, (2): 151 -155 .  DOI: 10.17520/biods.1999023