Current situation of geoengineering and its impact on biodiversity
Senlu Yin,Junsheng Li,Xiaopu Wu,Guo Li,Jing Xu
Biodiv Sci . 2013, (3): 375 -382 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.08022