Spatiotemporal pattern and major causes of the Amur tiger population dynamics
Yu Tian, Jianguo Wu, Xiaojun Kou, Zhongwen Li, Tianming Wang, Pu Mou, Jianping Ge
Biodiv Sci . 2009, (3): 211 -225 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.08207