Biological and ecological characteristics of Hopea chinensis, a plant endemic to Guangxi
Shixun Huang, Hong Chen, Wenxiu Tang, Wenhua Luo, Yan Wang
Biodiv Sci . 2008, (1): 15 -23 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2008.07145