Spatial distribution pattern of mosquito diversity in residential area along Lancang River in a natural protected territory, “Three Parallel River Region” of Yunnan Province, China
Junqi Ge, Xiaohong Sun, Zhengda Gong, Guodong Liang, Jinghui Li, Xingming Feng, Liyun Zhang, Bin Li, Shihong Fu
Biodiv Sci . 2008, (1): 24 -33 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2008.07128