A multi-scale assessment of habitat suitability of red-crowned crane at the Yellow River Delta Nature Reserve, Shandong, China
Mingchang Cao, Gaohuan Liu, Kai Shan, Yinxu Hou, Mingchun Wang, Donglai Li, Wenming Shen
Biodiv Sci . 2010, (3): 283 -291 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.283