Variation of soil fauna under different fertilizer treatments in loess soil croplands, Shaanxi Province
Yinghua Lin, Xueyun Yang,,Fudao Zhang, Qiaozhen Gu, Benhua Sun, Lujun Ma
Biodiv Sci . 2005, (3): 188 -196 .  DOI: 10.1360/biodiv.040115