Population number and distribution of oriental pied hornbill in Guangxi, China
Yik Fui Philip Lo,Aiwu Jiang,Bosco Pui Lok Chan,Sai Chit Ng,Naiwen Xie,Tengcheng Que,Fei Li
Biodiv Sci . 2013, (3): 352 -358 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.07203