Functional group classification and niche identification of major fish species in the Qixing Islands Marine Reserve, Zhejiang Province
Chengye Hu,Yuyue Shui,Kuo Tian,Liang Li,Hulin Qin,Chuncao Zhang,Mengmeng Ji,Bonian Shui
Biodiv Sci . 2016, (2): 175 -184 .  DOI: 10.17520/biods.2015225