Minimum plot size for estimating plant biodiversity of the alpine grasslands on the Qinghai-Tibetan Plateau
Shikui Dong,Lin Tang,Xuexia Wang,Yinghui Liu,Shiliang Liu,Quanru Liu,Yu Wu,Yuanyuan Li,Xukun Su,Chen Zhao
Biodiv Sci . 2013, (6): 651 -657 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2013.07095