The preliminary report of current status and artificial culture of Dunaliella salina in Zabuye salt lake, Tibet
He Chaoxing, Zheng Mianping
Biodiv Sci . 1997, (1): 36 -39 .  DOI: 10.17520/biods.1997006