The present status and in-situ conservation of the rare and endangered plants in Hubei Province
GE Ji-Wen,WU Jin-Qing,ZHU Zhao-Quan,YANG Jing-Yuan,LEI Yun
Biodiv Sci . 1998, (3): 220 -228 .  DOI: 10.17520/biods.1998033