Architecture and implementation of the biodiversity digital library
Zheping Xu, Jinzhong Cui, Fenghong Liu, Zhaogai Wang, Qiaoling Li
Biodiv Sci . 2010, (5): 473 -479 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.473