Community assembly: the relative importance of neutral theory and niche theory
Kechang Niu, Yining Liu, Zehao Shen, Fangliang He, Jingyun Fang
Biodiv Sci . 2009, (6): 579 -593 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.09142